Cele Fundacji

1. Celem Fundacji jest prowadzenie działań na rzecz bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego, emocjonalnego i socjalnego osób oraz instytucji.

2. Fundacja realizuje cel określony w ust. 1 poprzez:

3. Tworzenie i realizowanie programów badawczych i naukowych mających na celu wdrażanie nowoczesnego systemu bezpieczeństwa – aktywnej ochrony dóbr i wartości oraz dostarczanie wiedzy na temat związany z bezpieczeństwem;

4. Prowadzenie projektów: „Bezpieczeństwo dóbr i wartości w firmie”; „Bezpieczny senior w bezpiecznym domu” (z wykorzystaniem nowoczesnego zdalnego monitoringu i innych urządzeń, zapewniających jakość ochrony dóbr oraz opieki) oraz innych programów związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem i aktywną ochroną dóbr i wartości;

5. Prowadzenie poradnictwa w zakresie umożliwiającym pełne korzystanie z nowoczesnego systemu ochrony aktywnej a także prowadzenie poradnictwa obywatelskiego w zakresie związanym z celami Fundacji;

6. Inicjowanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu komunikacji, dialogu, negocjacji i mediacji jako instrumentów wspierających rozwiązywanie problemów związanych z celami Fundacji oraz programów na rzecz powszechnej edukacji w zakresie zapewnienia właściwej ochrony dóbr i wartości dla osób i instytucji a także zapewnienia maksymalnego poziomu bezpieczeństwa działalności firm z regionu i z całej Polski;

7. Prowadzenie działalności badawczej, szkoleniowej, wydawniczej, warsztatowej i treningowej służącej podnoszeniu efektywności i jakości działań edukacyjnych, profilaktycznych, terapeutycznych i organizacyjnych w zakresie bezpieczeństwa psychicznego i emocjonalnego;

8. Współpraca z władzami samorządowymi, rządowymi, organizacjami pozarządowymi, instytucjami, mediami, ze szkołami, firmami i instytucjami otoczenia businessu, krajowymi i zagranicznymi placówkami naukowymi, wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji w zakresie zgodnym z celami działania Fundacji;

7. Udział w dialogu społecznym i jego promowanie, jako narzędzia zapewniającego zwiększenie zainteresowania 9połeczeństwa kwestiami aktywnej ochrony dóbr i wartości oraz bezpieczeństwa działalności;

10. Promowanie idei Społecznej Odpowiedzialności Biznesu jako czynnika kształtowania bezpieczeństwa interesów społecznych w zakresie ochrony dóbr i wartości;

11. Wsparcie zawodowe i społeczne osób starszych i niepełnosprawnych w celu poprawy ich bezpieczeństwa poprzez przekazywanie wiedzy i praktycznych umiejętności, ułatwiających seniorom bezpieczne funkcjonowanie;

12. Organizację szeroko pojętych działań pomocowych oraz wolontariatu zgodnych z celami Fundacji;

12. Działania Public Relations, marketingowe, reklamowe, promocyjne i wystawiennicze, eventowe, lobbingowe w zakresie bezpieczeństwa i aktywnej ochrony.